Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Методичні новинки
Наукова діяльність
Інновації
Регіональні освітні проекти
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Публічна інформація
Учитель року
Українським вчителям і учням зарубіжжя
Календар знаменних дат
Корисні посилання
Зворотній зв'язок

Файловий архів
Пошук
Структура сайту


Дистанційна освіта
Вебінар 1
Вебінар 2
Чат (веб)
База даних
Електронна Бiблiотека
Фотоальбоми Академії
Фотоальбоми

ФотоАрхів
Анонс
Анонси Академії
Переклад оналйн
Online.ua
с на

Комунальний вищий навчальний заклад
«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»


Інформація: останні новини
Витяг із статуту PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Розмістив Олена Пономаренко   
13.июн.2013

1.2. Академія є правонаступником КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ», вищого навчального закладу післядипломної педагогічної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, створеного розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації № 384 від 11.06.2001 року, назву і тип якого змінено рішенням сесії Харківської обласної ради № 1660-V від 14 квітня 2010 року.1.6.Основними напрямами діяльності Академії є:

– спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;

– підвищення кваліфікації, підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр, та перепідготовка педагогічних працівників закладів освіти, керівних кадрів, резерву,  інших  фахівців;

– спеціалізація – набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості,  в межах спеціальності;

– стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності;

– науковий і методичний супровід розвитку дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної системи освіти Харківського регіону;

– інноваційна діяльність з розробки, апробації, експертизи нових навчальних технологій і моделей управління й сприяння їх упровадженню у діяльність навчальних закладів; 

– здійснення на базі навчальних закладів фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освіти, їх упровадження у практику.


1.7. Головними завданнями Академії є:

– створення умов для безперервності освіти педагогічних працівників;

– виконання замовлення на забезпечення фахового зростання педагогічних, науково-педагогічних, інших працівників і керівного складу освіти в Харківському регіоні відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням установленого порядку атестації фахівців;

– надання освітніх послуг, консультацій за замовленням навчальних закладів різних типів і форм власності; місцевих органів управління освітою, методичних установ, окремих осіб; проведення експертизи якості навчання й управління в закладах освіти різних рівнів;

– проведення наукових досліджень, розробка і впровадження інноваційних педагогічних технологій у практику роботи навчальних закладів;

– науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, науково-організаційний і психолого-педагогічний супровід інноваційної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Харківського регіону;

– координація діяльності та надання науково-методичної та практичної допомоги районним (міським) методичним службам Харківського регіону тощо.


2.2. Академія має право:

– визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів післядипломної освіти, розробляти навчальні плани і програми для використання в навчальному процесі;

– визначати форми та засоби організації навчального процесу, терміни навчання  відповідно до ліцензованих напрямів освітньої діяльності;

– здійснювати розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізацію, стажування, підготовку та перепідготовку педагогічних, науково-педагогічних, керівних та інших працівників дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої та позашкільної освіти у межах ліцензованого обсягу і на виконання замовлення Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, місцевих органів управління освітою, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, методичних установ, фізичних осіб;

– здійснювати керівництво районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), науково-організаційний і психолого-педагогічний супровід інноваційної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Харківського регіону;

– розробляти та запроваджувати науково-методичні рекомендації щодо подальшого вдосконалення роботи навчальних закладів, власні програми наукової діяльності; проводити дослідно-експериментальну роботу в навчальних закладах щодо удосконалення навчання й виховання;

– приймати рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора;

– в установленому законодавством України порядку розвивати різні форми наукової співпраці (в тому числі, міжнародної) з установами та організаціями для розв’язання певних наукових проблем, упровадження результатів наукових досліджень і розробок;

– залучати до виконання наукових робіт наукових і науково-педагогічних працівників, інших працівників вищих навчальних закладів; осіб, які навчаються в Академії, а також фахівців інших організацій;

– здійснювати навчальну, наукову і методичну діяльність на підставі угод і договорів;

– здійснювати міжнародне співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства; брати участь у діяльності міжнародних організацій;

– брати участь у програмах  двостороннього та багатостороннього обміну педагогічними, науково-педагогічними працівниками;

– організовувати міжнародні, всеукраїнські конференції, симпозіуми, конгреси та інші заходи;

– здійснювати спільну видавничу діяльність, у тому числі з іноземними партнерами;

– надавати фізичним та юридичним особам платні послуги в галузі освіти та інших галузях діяльності, передбачені чинним законодавством України;

– на основі договорів (угод) співпрацювати зі сторонніми організаціями, підприємствами, установами для проведення різних видів робіт (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, обмін фахівцями, наукова, освітня, культурно-просвітницька, спортивно-масова, оздоровча, виробнича діяльність, проведення конференцій, надання платних послуг населенню) тощо;

– визначати та встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників Академії;

– визначати форму і систему доплат, надбавок, премій та інші засоби матеріального стимулювання педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників у межах чинного законодавства України та згідно з Колективним договором;

– розпоряджатися доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством України;

– здійснювати самостійно видавничу діяльність (видання наукової, навчальної, навчально-методичної, методичної літератури, газет, журналів тощо), засновувати засоби масової інформації у порядку, встановленому чинним законодавством України.


2.15. Права та обов'язки осіб, які навчаються в Академії.

Особи, які навчаються в Академії, мають право на:

– вибір форми навчання;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

– користування навчальною, науковою, побутовою базою Академії;

– участь у, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

– обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

– участь у розробці індивідуального навчального плану;

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

– безкоштовне користування бібліотекою Академії, інформаційними фондами;

– участь у дiяльностi органів громадського самоврядування Академії, Вченої ради Академії.2.16. Особи, які навчаються в Академії, зобов'язані:

– додержуватись вимог Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Академії;

– виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану;

– відвідувати навчальні заняття;

– вчасно інформувати керівництво Академії в разі неможливості відвідувати заняття через поважні причини;

– підтримувати належний порядок під час навчання;

– бережливо ставитися до майна Академії.2.17. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку Академії особи, які навчаються в Академії, можуть бути відраховані або отримати дисциплінарне стягнення.

Особи, які навчаються в Академії, можуть бути відраховані за:

– власним бажанням;

– неуспішність (незадовільне складання екзаменів та заліків);

– невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;

– порушення умов контракту, договору;

– інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 
Літні мовні табори

Літні мовні табори

Наша кнопка
Ви можете згадати про наш ресурс, розмістивши у себе на сайті цю кнопку: Портал Академії
Щоб це зробити, просто додайте в HTML код потрібної сторінки даний код:МОН України 

Інститут ІТЗО 

ДВНЗ «УМО» НАПН України 

Академія інноваційного розвитку освіти 

освітній портал Педагогічна преса 

Е-Ранок 

Видавнича група «Основа» 

Інститут Передових Технологій 

Мiжнародний форум  

Образовательный онлайн-журнал 

Всеукраїнська акція «Слова допомагають» 

© 2006. КВНЗ «ХАНО». Всі права збережено.
61057 Харків, вул. Пушкінська, 24.
e-mail: kvnz.hano@gmail.com
Розробка: Grand на основі Joomla
Google+
Счетчик PR-CY.Rank
службы мониторинга серверов